Skip to main content

Velg bolig

AREALER
Arealer pr. leilighet fremkommer i prislisten.

Bruksareal internt (BRA-i) for en bruksenhet er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA-i medregnes areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2023).

Eksternt bruksareal (BRA-e) angir bruksareal av alle rom som ligger utenfor boenheten.

Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940:2023. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Det presiseres at sportsbod i fellesarealer eller privat balkong /terrasse ikke er medregnet i BRA-i og er ikke oppgitt for den enkelte bolig i prospekt og prisliste.

På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

STIPULERING AV FELLESKOSTNADER
Da boligene ikke er tatt i bruk, foreligger det ingen eksakt oversikt over faste, løpende kostnader.

Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene . Fellesutgifter er stipulert til kr 45,- pr. m² BRA-i pr. måned første driftsår, hvor det er lagt til grunn at kommunale avgifter, forsikring av bygget, strøm/oppvarming av fellesarealer og vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert.

I tillegg kommer evt. grunnpakke bredbånd / TV (ca. kr. 400,- pr. måned) og drift av parkeringsanlegget for leiligheter med parkeringsrett (ca. kr 200,- pr. måned).

Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk.

Selger vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for fellesutgifter.

Om mulig vil det tilrettelegges for «HomeNet» slik at den enkelte beboer selv velger internetthastighet og TV-pakker fra flere konkurrerende tilbydere. Dette sikrer stor fleksibilitet og at ingen betaler for tjenester de ikke bruker. Valgte løsninger faktureres direkte til den enkelte beboer fra valgt leverandør.

Nordre Follo kommune har for tiden ikke eiendomsskatt på boliger.

Parkering: Det fremgår av prislisten hvilke leiligheter som kan ha en mulighet til kjøpe en parkeringsrettighet i parkeringskjeller. Prisen for rett til parkering er kr 550 000,- pr stk. Det tas forbehold om ledige parkeringsrettigheter.

OMKOSTNINGER

  1. Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget avhenger av boligen størrelse og avgiften for hver bolig fremkommer av prislisten. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
  2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 500,-.
  3. Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter, kr 500,- pr. stk.
  4. Sameieinvestering kr 3 000,-.
  5. Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten.

BETALINGSBETINGELSER
1) 10% av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto så snart garanti jf. Bustadoppføringsloven §12 er stilt og når kontrakt er signert. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt bolig for dette beløpet. Betales etter oppfordring fra megler.

2) Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger og evt. tilvalg-/endringsbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse.

Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto eller mot bankgaranti. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalgs-/endringsbestillinger før selger har stilt sikkerhet, jf. Bustadoppføringsloven § 12.

Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht. Bustadoppføringsloven § 47.

Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

SALGSBETINGELSER OG KJØPSTILBUD
Boligen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud uten nærmere begrunnelse, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper.

Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis.

Etter at bindende avtale om kjøp er inngått, er salgsprisene faste og kan ikke justeres for prisstigning.

Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjonsloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.

Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.