Velg bolig

Arealer
Ved avvik mellom prospekt og prisliste, er det arealene i prislisten som er gjeldene.

Felleskostnader per måned
Felleskostnadene inneholder kostnader til vaktmester, forsikring (ikke innbo), kommunale avgifter, renhold, forretningsfører mv. Kostnadene er estimert til kr 45,- pr kvm BRA/mnd og avhenger av sameiets beslutning om servicegrad. Drift av garasjekjeller for leiligheter med parkeringsplass er stipulert til kr 200,- pr måned.

Utbygger planlegger å inngå avtale om infrastruktur for TV/internett i bygget der kjøper selv kan velge leverandør. Dette sikrer stor frihet slik at hver kjøper selv kan velge innhold på eventuelt TV-tilbud og hastighet på internett. Standard TV-pakke og internetthastighet ligger normalt på ca 400,- pr måned og vil faktureres direkte til hver beboer. Dersom det ikke er mulig å inngå avtale om fritt leverandørvalg, vil utbygger velge en felles standardleverandør på vegne av sameiet. Da vil kostnader til løpende abonnement bli en del av felleskostnadene.

Oppvarming og varmt tappevann blir målt og fakturert etter forbruk i tillegg til felleskostnadene.

Parkering: Det fremgår av prislisten hvilke leiligheter som kan ha en mulighet til kjøpe en parkeringsrettighet i parkeringskjeller. Prisen for rett til parkering er kr 550 000,- pr stk. Det tas forbehold om ledige parkeringsrettigheter.

Omkostninger

  • 2,5% dokumentavgift (av tomteverdi) som utgjør kr 21 230,- til 49 300,-
  • Tinglysingsgebyr for skjøtet kr 585,-
  • Tinglysningsgebyr av pantedokument kr 585,- pr. dokument
  • Pantattest kr 202,-
  • Stiftelse av sameiet kr 3 000,-

Dessuten innbetales startkapital til sameiet tilsvarende 3 mnd felleskostnader iht prisliste.

Det tar forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

Innbetalingsplan: 10 % av totalprisen innbetales ved kontraktsinngåelse (dog først så snart lovpålagt garanti iht Bustadoppføringslova er stilt). 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.

Beløpet må være fri kapital, dvs at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medføre at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til §47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger ½ R. Resterende del av kjøpesum + omkostninger betales til overtakelse overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot garanti for tilsvarende beløp, jf. Bustadoppføringslova § 47.

Kjøpstilbud – orientering til budgivere
Kjøpstilbudet skal lyde på salgspris i henhold til gjeldende prisliste på budgivers leilighetsalternativ(er). Budgiver kan også påføre flere leilighetsalternativer (se kjøpstilbud), og alle disse er i så fall bindende for budgiver inntil kjøpstilbudet er akseptert eller forkastet av selger. Dog slik at budgiver kun er forpliktet til å kjøpe en av leilighetsalternativene som er påført i kjøpstilbudet (såfremt ikke annet er spesifisert i budet).